Masz pytanie? Zadzwoń: +48 18 542 78 89
Facebook
 

Wybierz kategorię

Reklamacje 
Dokladamy wszelkich starań by  dostarczyć Państwu towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Jeżeli jednak jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej,postaramy się sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.
............................................................................................................................................................................................................................

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI TOWARU

                                                                                                                                                            Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

Reklamacja towaru

 Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar i dostarczony w dniu ……jest wadliwy.

Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………............................................................................................................                                                                             /przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 Z poważaniem

........................................................

*niepotrzebne skreślić

................................................................................................................................................................................................

WAŻNE: Wzór jest  przykładem jak może taki dokument wyglądać i nie ma obowiązku z jego korzystania.

 
JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Reklamację możesz złożyć na przykład bezpośrednio w siedzibie firmy BIO-LIFE COSMETICS lub przesłać na piśmie na adres Biura (wzór dokumentu).

BIO-LIFE COSMETICS
Ul.Kraszewskiego 1
33-380 Krynica-Zdrój

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji  zawierało w szczególności:
•    imię i nazwisko,
•    adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
•    datę nabycia towaru,
•    rodzaj reklamowanego towaru,
•    dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
•    Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).
Prosimy, abyś wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczył nam wadliwą rzecz oraz dowód jej zakupu. Może to być na przykład kopia paragonu fiskalnego lub faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności, jak: data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.
W celu złożenia reklamacji możesz skorzystać z formularza reklamacji.
Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest jednak konieczne do złożenia reklamacji. Stanowi on jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, nie musisz korzystać, ani się nim kierować.
Jeżeli zdecydujesz się na zgłoszenie reklamacji na piśmie na adres BIO-LIFE COSMETICS ,  możesz to zrobić w kilku prostych krokach:wypełnij formularz reklamacyjny,skompletuj przesyłkę i zaadresuj z dopiskiem reklamacja,wyślij.
Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.Zaadresuj i wyślij przesyłkę na adres:
BIO-LIFE COSMETICS
KRASZEWSKIEGO 1

33-380 KRYNICA-ZDRÓJ 
Z DOPISKIEM reklamacja

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, możesz złożyć: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
info@krynickiespa.pl
W tym przypadku, zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji.
 
ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji (np. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).
Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej usługi Newsletter, jak i innych usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji dotyczącej usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.
 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Będąc Konsumentem posiadasz między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1.    jesteś uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
2.    jesteś uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży możesz uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.
W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego - w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.
Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) - w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 25. grudnia 2014 r.
 

Kontynuuj Zakupy

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIO-LIFE COSMTETICS Kraszewskiego 1 33-380 Krynica-Zdrój, w celu otrzymywania informacji handlowych,o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez BIO-LIFE COSMETICS. Wyślij (*) pola obowiązkowe
Copyright © All rights reserved 2019