Masz pytanie? Zadzwoń: +48 18 542 78 89
Facebook
 

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk, 4L

Cena brutto: 70.00PLN
Pojemność 4L
Cena za 1l 17.5 zł
Marka: BIOLIFESEPT

Zakres stosowania: Do użytku indywidualnego oraz dla pracowników, gdzie wymagane są wysokie standardy sanitarne.

Sposób użycia i czas oddziaływania: Płyn należy stosować bez rozcieńczania bezpośrednio na nieuszkodzoną skórę rąk. Wcierać 1 raz po 3ml BIOLIFE SEPT PLUS w czasie 30 sekund, rozprowadzić metodą wcierania zgodne z Normą EN 1500. Pozostawić do wchłonięcia, nie spłukiwać. Dopuszcza się stosowanie produktu bez wcześniejszego umycia rąk. Palenie zabronione. Prawidłowe stosowanie produktu nie powoduje skutków ubocznych i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka. Nie stosować na podrażnioną skórę. Wyłącznie do użytku zewnętrznego, nie spożywać. Nie stosować u dzieci. Nie wdychać.

Pierwsza pomoc: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie i dokładnie płukać wodą przez kilka minut również pod powiekami. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są. Nadal płukać do czasu ustania objawów niepożądanych. Jeśli podrażnienie oczu nadal się utrzymuje skonsultować się z lekarzem specjalistą. W przypadku połknięcia: Nie prowokować wymiotów. Przemyć usta wodą i następnie wypić dużą ilość wody. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. W przypadku narażenia drogą oddechową: Zapewnić natychmiast dostęp do świeżego powietrza. Jeśli objawy utrzymują się, natychmiast wezwać lekarza. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:  W przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą możliwe: zaczerwienienie, wysuszenie, podrażnienie lub pękanie. Może również wystąpić łzawienie, podrażnienie oczu. Jeśli wystąpią niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami możliwe: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, podrażnienie, nieostre widzenie. W przypadku połknięcia: możliwe bóle brzucha, nudności, wymioty, objawy upojenia alkoholowego. W przypadku inhalacji: wysokie stężenie par może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy, odurzenie.

Postępowanie z odpadami: Odpady produktu/Opakowanie dostarczyć do odpowiednio oznakowanego pojemnika lub przekazać do profesjonalnej firmy zajmującej się utylizacją odpadów zgodnie z miejscowymi przepisami.

Warunki przechowywania: Przechowywać w pojemnikach oryginalnych oraz szczelnie zamkniętych w suchym, chłodnym pomieszczeniu. Zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczeń. Usunąć wszystkie źródła zapłonu, otwartego ognia. Zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego: H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 - Chronić przed dziećmi. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, nie palić tytoniu. P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Środki gaśnicze: Gaśnice CO2. Gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym ABC lub BC, woda gaśnicza. Zalecenia szczegółowe: stosować wyłącznie rozproszone strumienie wody na powierzchnię palącego się preparatu. Zwarte strumienie wody powodują rozrzucenie palącej się substancji i rozprzestrzenienie ognisk pożaru. Zbiorniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą oraz w miarę możliwości usunąć z zagrożonego obszaru. Chronić przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Kod odpadu: 16 03 05 – organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne. Kod odpadu: 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Telefony alarmowe: 112 – Numer Alarmowy, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie Medyczne

Pozwolenie na obrót nr:

0117/TP/2020

Substancja czynna: etanol 70g/100g


Newsletter

Zasady ochrony danych osobowych Link

Masz pytania
ul. Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica Zdrój
Zadzwoń do nas
+48 18 542 78 89

email: info@bio-life.com.pl

PŁATNOŚCI OBSŁUGUJE

Copyright © All rights reserved 2019
BIO-LIFE COSMETICS